Theo-Herbots Hoe ik Liefde toon ||Theo-Herbots How I Show Love

Advertenties

Theo-Herbots Hoe ik Liefde toon

You can translate all my posts and pages in 110 languages with the Google translator at the top of the website ⬆️⬆️,


Gedurende gans de maand Januari stelt WordPress mij dagelijks 2 tot 3 vragen, in de categorieën #Bloganuary en #Dayprompt waar ik hier de antwoorden op geef. Op die manier krijgen mijn prachtige Volgers een totaal beeld over de Auteur op deze Blog.


Maar geen nood, vanaf Februari publiceer ik dan terug in volgende categorieën


Dagelijkse schrijfopdracht

WordPress-Interview: Hoe toon je liefde?


Theo-Herbots Hoe ik Liefde toon Eerst wat uitleg wat Liefde is

Liefde is diepe acceptatie van en genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander, of eventueel zichzelf. Het kan ook betrekking hebben op een dier, zaak of voorwerp. Eveneens kan liefde gevoeld worden voor handelingen, zoals een ambacht, vak, sport en bezigheid.


Theo-Herbots Hoe ik Liefde toon Soorten liefde

De veelheid aan betekenissen die het woord liefde (tussen personen) draagt, noopt psychologen tot de uitwerking van een taxonomie. Het is niet uitzonderlijk dat een woord meer dan een betekenis heeft, maar voor een objectieve benadering moeten die betekenissen wel uitdrukking vinden. In de veelheid aan classificatieschema’s die psychologen hebben voorgesteld, komen de volgende vier types regelmatig terug, zij het met verschillende namen:[1]

 • gehechtheid, geïdentificeerd als attachment love door John Bowlby en Harry Harlow, slaat op de aangeboren neiging zich in de nabijheid te houden van bekende beschermers in tijden van dreiging. Deze liefde steunt niet op een systeem van beloningen of straffen, maar is evolutionair ingebouwd.
 • medelijden, met uiteenlopende synoniemen zoals naastenliefde, altruïstische liefde, broederliefde, agape, of B-love (Abraham Maslow). De liefhebbende persoon zorgt voor het welzijn van een ander zonder te rekenen op toekomstige eigen voordelen die daaruit voortvloeien. Ook deze liefde is aangeboren en heeft geen beloningen en straffen nodig. Ze wordt geactiveerd door een noodsignaal van een soortgenoot.
 • affectie, met synoniemen vriendschap, affiliatie en pragmatische liefde, is daarentegen sterk gekoppeld aan beloningen en straffen, dus aan het stelsel van pijn en genot. We “houden van” degenen die ons goed doen, en we “houden niet van” degenen die ons nadeel berokkenen. Affectie komt gemakkelijker tot stand met personen die ons bekend voorkomen, die op ons gelijken en die lichamelijk aantrekkelijk zijn.
 • romantische liefde heet ook passie en erotiek. Deze liefde is sterk verbonden met seksuele aantrekkingskracht en wellust. In veel culturen is deze vorm van liefde een noodzakelijke voorwaarde voor het huwelijk.

Theo-Herbots Hoe ik Liefde toon Biologische basis voor onbaatzuchtigheid

Altruïsme is handelen in het voordeel van anderen zonder dat daarvoor een beloning te verwachten valt.

Filosofen hebben lang aangenomen dat altruïsme tegen de natuur ingaat, in de zin dat altruïstisch gedrag de kans op overleving en voortplanting van anderen vergroot, met geen of een negatieve invloed op de eigen kans op overleving en voortplanting. Ethische egoïsten als Ayn Rand en Friedrich Nietzsche hebben geargumenteerd dat zelfs als de menselijke aard authentiek altruïstische motieven inhoudt, die motieven moeten onderdrukt worden om te vermijden dat de ontvanger van de geboden hulp lui wordt.[2]

De verhandeling van Thomas Malthus over bevolkingsgroei en de evolutietheorie van Charles Darwin wijzen op een strijd om hulpbronnen tussen individuen van dezelfde soort. Het sociaal darwinisme werd scherp geformuleerd door Herbert Spencer en diende onder meer als rechtvaardiging van extreme verschillen tussen rijke en arme mensen. Sinds de jaren 1960 zijn echter nieuwe inzichten gepubliceerd die een evolutionair-biologische basis voor ethisch gedrag leveren.

De entomoloog Edward Osborne Wilson argumenteerde in Sociobiology: The New Synthesis[3] hoe het gedrag van dieren in een gemeenschap van soortgenoten veel rijker is dan alleen welbegrepen eigenbelang. Hij creëerde het vakgebied der evolutionaire psychologie waarin goed gedrag niet tegennatuurlijk is, maar juist zijn plaats krijgt in de strijd tussen de genen.


Theo-Herbots Hoe ik Liefde toon Wetenschap over liefde

Er dient onderscheid gemaakt worden tussen liefde en verliefdheid, wat zich laat beschrijven als een tijdelijke chemische reactie in de hersenen.

Beide fenomenen zijn wetenschappelijk verklaard, hoewel vanuit bijvoorbeeld de systeemwetenschap het terugbrengen van verliefdheid tot chemische reactie te sterk reductionistisch is. Het zijn immers niet de chemische reacties zelf die de zeer invloedrijke interactie tussen twee verliefde mensen teweegbrengen; tussen chemie en geslachtsgemeenschap zit een hele keten van al dan niet cultureel bepaald gedrag die nog niet volledig verklaard is.

De term liefde verwijst naar relaties tussen mensen onderling, tussen mensen en objecten, enzovoort. Liefdesrelaties worden gekenmerkt door zekere gedragingen en gaan vaak gepaard met bepaalde emoties zoals seksuele gevoelens, ontroering, welzijnsgevoel en combinaties hiervan. Het bestaan van die relaties kan vrij gemakkelijk verklaard worden door het feit dat ze in het maatschappelijke functioneren een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld, zonder de moederliefde zou het voortbestaan van kinderen veel minder gegarandeerd zijn: de zorg voor het kroost komt daarom ook bij talloze diersoorten voor.

In de dierlijke wereld is ook sprake van liefde zoals seksuele drift en nestverzorging. Menselijke relaties zijn echter zo complex dat ze niet louter op hormonen te herleiden zijn. Materiële processen zijn niettemin relevant, vanwege de biologische en psychologische constitutie van de mens.

Liefde en ratio sluiten elkaar evenmin uit. De keuze van het voorwerp der liefde kan onbewust of bewust gemaakt worden op basis van feitelijke overwegingen. Zo beschouwt Fritz Heider, de psycholoog en grondlegger van de balanstheorie, in zijn werk The Psychology Of Interpersonal Relations liefde als een positive liking relation tussen twee personen die een gemeenschappelijke betrokkenheid hebben tot iets anders.

In de psychologie van Sigmund Freud werden de meeste vormen van liefde herleid tot sexualiteit: ook de afhankelijkheid van een kind ten opzichte van zijn ouders. De freudiaanse psychologie was evenwel in discrediet gebracht enerzijds door de successen van de pyschofarmaca, anderzijds door nieuwe inzichten in het statuut en de bewijslast van wetenschappelijk onderzoek (falsifieerbaarheid).

Vanaf de jaren 1990 heeft de neurowetenschap aangetoond dat het vermogen tot emoties nauw verbonden is met de wisselwerking tussen verschillende componenten van het limbisch systeem in de hersenen. Dieren kunnen affectie, medelijden en gehechtheid voelen en tonen in de mate waarin ze over een ontwikkeld limbisch systeem beschikken; dat is met name het geval bij de zoogdieren, waar de jongen nog relatief lang na de geboorte afhankelijk blijven van de zorg van de ouders en eventuele andere groepsleden.[5]


Theo-Herbots Hoe ik Liefde toon Soorten liefde

Er bestaan verschillende soorten liefde:

 1. Liefde voor mensen in het algemeen: naastenliefdecaritas of onbaatzuchtige liefde (liefde die schenkt en er niets voor terug verwacht)
 2. Liefde tot/van God, of van mens tot mens met God als tussenpersoon (agape)
 3. Onvoorwaardelijke liefde voor alle levende wezens (metta, begrip uit het boeddhisme)
 4. Liefde tussen familieleden, de liefde van ouders voor hun kinderen enz. (storge)
 5. Liefde voor vrienden (philia)
 6. Liefde voor vreemden, gastvrijheid. (xenia)
 7. Romantische liefde (verliefdheid)
 8. Platonische liefde
 9. Seksuele liefde, erotiek
 10. Liefde voor zichzelf (in overdreven vorm heet dit narcisme)
 11. Liefde tot een abstractum (bv. waarheidsliefde, taalliefde/taalmin)
 12. Rituele vormen van liefde; hoofse liefde
 13. Liefde voor een voorwerp, of een lichaamsdeel buiten de gebruikelijke erogene zones (in extreme mate: fetisjisme)
 14. Liefde voor het vaderland (vaderlandsliefde)

In zijn boek De Vier Liefdes verkent de schrijver C.S. Lewis de aard van de liefde. Hij maakt daarbij onderscheid in behoefteliefde (zoals de liefde van een kind voor de moeder) en gevende liefde, benadrukt in de liefde van God voor de mensheid. Op basis van de vier woorden voor liefde in het Oudgrieks verdeelt Lewis liefde in vier categorieën: genegenheid (storge), vriendschap (philia), erotiek (eros) en liefdadigheid (charis).

Haat wordt ook als een vorm van omgekeerde liefde gezien: een negatieve aantrekking op grond van psychologische projectie van de schaduwzijde van iemand op een ander. Ook wordt haat juist als een extreme uiting van liefde gezien: de liefde tot het één uit zich in haat voor het ander. Bron Informatie Liefde – Wikipedia


Bent U een échte Vriend van Theo-Herbots? Ik ben benieuwd

Als U een échte Vriend / Vriendin van me bent doe dan de volgende dingen.

 1. Hoe kan je niets doen wanneer alles waar je ooit over gedroomd hebt,

Binnen handbereik ligt?


Laat het zien

Het groeiend succes van mijn Blog kan U hier beneden waarnemen door het steeds groeiend aantal Vrienden die zich inschrijvingen op de Nieuwsbrief


Vergeet niet om na inschrijving naar Jouw mailbox te gaan om op de bevestigingslink te klikken.

Dit is zo ingebouwd om U te beschermen tegen Spam

Ik Hou evenmin van Spam als U, Uw gegevens worden “NIET” gedeeld aan derden.

U kan ten allen tijde terug uitschrijven

Voeg je bij 7.097 andere abonnees

Misschien bent U meer actief op

Sociale-Media?

Dan kan U mijn berichten van deze Geweldige Blog ook daar volgen.

De snelste en eenvoudigste manier om mijn berichten te volgen (ook de leuke berichten van mijn andere Blogs)

Meteen kan U daar de berichten delen met Uw Volgers

Velen zullen U dankbaar zijn, want zij gaan die informatie ontvangen waar zij reeds lang naar op zoek zijn

Zie de knoppen onderaan het bericht ⬇️


2) Ben benieuwd of U een


En U gaat gebruik maken van de Sociale-Media-Knoppen hier beneden ⬇️⬇️


Ik dank U voor Uw medewerking, U heeft laten zien dat U een échte Vriend of Vriendin bent


Honderd Vragen en antwoorden over De Auteur van deze “GEWELDIGE BLOG” die “ANDERS” is dan elke “ANDERE”

Ik zal je er naar toe leiden. En je zal zien dat je heel wat reden hebt om me te volgen. Geef me enkele momenten en je zal begrijpen waarom ik zo blij en enthousiast ben

Deze unieke en magische ontmoeting die gunstig zal uitpakken voor ons beider geluk

“Om grote dingen te bereiken, moeten we niet alleen handelen, maar ook dromen, niet alleen plannen, maar ook geloven”


Ik ontmoet U graag terug op mijn Sociale -Media Hier beneden ⬇️⬇️

Voor mij is elk levend wezen uniek. En JIJ bent UNIEK! door je hier te ontmoeten, zal ik een stukje van mijn ziel in je kleine roze hart plaatsen om je leven te veranderen en je te helpen het pad van OVERWINNING te vinden!!


omdat Uw mening

Belangrijk is

voor verbetering van deze Geweldige Blog

Graag Uw reactie hier beneden

Ik respecteer dat de meningen van anderen me kunnen helpen een betere Blogger en Fotograaf te worden te worden en mogelijk dingen te zien waar ik zelf nooit aan had gedacht. Als ik bijvoorbeeld nog nooit iemand had laten reageren op mijn Foto’s, dan was ik bepaalde fouten blijven maken

Ik neem negatieve opmerkingen met een korreltje zout, want wat ik doe is kunst en niet elke kunstenaar wordt daarin begrepen.

Ik neem negatieve opmerkingen niet te hard op en laat mijn creativiteit en passie niet verstikken.

Geef er nu hier beneden een lap op en weest niet beschaamd om een reactie te geven (gans onderaan onder gerelateerde berichten)

Creativiteit is Intelligentie die Gelukkig  maakt 

Internationaal Digitaal Tijdschrift Theo-Herbots|| International Digital Magazine Theo-Herbots

Wat begon uit nieuwsgierigheid, werd een hobby, daarna een passie. Ik wil in dit Internationaal digitaal tijdschrift al mijn Kennis en ervaring rond Bloggen, Internet, Social-Media, Fotografie, Gezondheid en nog veel meer delen met U. Bekijk maar eens in inhoud Website alles wat U op deze Blog kan terugvinden. Ik ben er zeker van dat eenieder wel iets naar Zijn / Haar gading vindt. Nog veel Lees en Kijkplezier. Bedankt voor Uw Bezoek en Uw Vertrouwen. Theo-Herbots ❤💌

Learn More →

Geef een reactie Reactie annuleren

Translate »In 110 Languages, CLICK HERE and choose your country's flag

Uw Biologische Internetwinkel KLIK ➡️HIER ✅ Sluiten

%%footer%%